Privacybeleid » Stukadoorsbedrijf Oord Betonlook Groningen

Privacybeleid

Stukadoorsbedrijf Oord Betonlook is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stukadoorsbedrijf Oord Betonlook

Hoofdstraat 88, 9861AK, Roden

06-41291672

H. Oord is de Functionaris voor Gegevensbescherming van het Stucadoorsbedrijf en is te bereiken via heddeoord@stukadoorsbedrijfoord.nl

persoonsgegevens die wij verwerken

Stukadoorsbedrijf Oord Betonlook verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam Geslacht Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres IP-adres Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op onze website in te sturen en telefonisch contact Locatiegegevens Gegevens over uw activiteiten op onze website

bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via heddeoord@stukadoorsbedrijfoord.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jou persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van je betaling Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten Om goederen en diensten bij je af te leveren Wij analyseren je gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jou voorkeuren. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit. Wij maken gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analitics

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Wettelijke termijn

hoe lang we persoonsgegevens bewaren

delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven echter verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken alleen cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert en dat bijvoorbeeld jou voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij het eerste bezoek aan onze website ben je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Klik hier voor ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Stukadoorsbedrijf Oord Betonlook en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar heddeoord@stukadoorsbedrijfoord.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jou gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via heddeoord@stukadoorsbedrijfoord.nl.